Regulamin sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej mrhammer.pl

Witryna internetowa działająca pod adresem mrhammer.pl prowadzi działalność w zakresie sprzedaży m.in. art. metalowych, budowlanych, elektrycznych i elektronarzędzi.

Właścicielem sklepu jest:

Hurtownia Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C.,

ul. Cicha 1, 23-400 Biłgoraj,

NIP: 918-213-44-54, REGON: 060558706.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;

Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Sklepu Internetowego www.mrhammer.pl;

Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel Sklepu internetowego tj. Hurtownia Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Cicha 1;

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.mrhammer.pl;

Sklep internetowy (Sklep, Serwis)  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mrhammer.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Cichej 1, 23-400 Biłgoraj;

Towar  (Produkt) - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hurtownią Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C. a Klientem, zawarta na odległość.

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży na odległość za pośrednictwem witryny działającej pod adresem www.mrhammer.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych Towarów osobie dokonującej zakupów w sklepie, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu i przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zasady korzystania 

 1. Korzystanie ze witryny internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

      a)       Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,

      b)       Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

      c)       Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

      d)       Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

      e)       Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,

      f)        w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

1. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z witryny w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną 
  za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy konie trojańskie. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest zaopatrzenie sprzętu w program antywirusowy i aktualizowanie go, instalując jego najnowsze wersje.

§ 4 Dane osobowe

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu administratorem danych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

§ 5 Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu www.mrhammer.plprzez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie danych osobowych..
 4. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji poprzez kontakt z obsługą Sklepu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu ostateczną informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.

 § 6 Realizacja zamówień

 1. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez internautę na Zamówieniu.
 3. W momencie składania Zamówienia Kupujący wybiera sposób dostawy. Sposób dostawy nie może zostać zmieniony w wypadku potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sklep.
 4. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

      a)      podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

      b)      braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

      c)      nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;

      d)     obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

 § 7 Dostawa towaru

 1. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w momencie składania Zamówienia. Towary dostarczane są przez przewoźnika DPD w ciągu 24-48 godzin od momentu nadania przesyłki.
 2. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 3. Klient po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem i uzgodnieniu terminu może odebrać towar osobiście w Sklepie stacjonarnym w Biłgoraju przy ul. Cichej 1.
 4. Koszty wysyłki Zamówienia ponosi Klient. Koszty dostawy Produktów określa cennik dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 5. W momencie przekazania towaru przewoźnikowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w Zamówieniu.
 6. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki.
 7. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej) Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.
 8. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.
 9. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 8 Płatności

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są kwotami netto. W trakcie składania zamówienia do ceny doliczany jest podatek VAT. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pełną informację dotyczącą ceny, z wyszczególnieniem kwoty netto i brutto.
 3. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

      a.) przelewem na numer konta bankowego 

      b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej

      c.) osobiście gotówką w Sklepie stacjonarnym.

 1. Dane do przelewu bankowego:

Hurtownia Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C.

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju

Numer Rachunku: 23 9602 0007 0012 7651 2000 0002

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Hurtownia Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C., ul. Cicha 1, 23-400 Biłgoraj, na adres e-mail: biuro@mrhammmer.pl lub złożeniu osobiście w Sklepie stacjonarnym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Towar powinien być zwrócony na adres: Hurtownia Artykułów Metalowych PPHU Bimex S.C., ul. Cicha 1, 23-400 Biłgoraj.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

      a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

      b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

      c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

      d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

      e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

      h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

      i)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

      k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

      l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Gwarancja

 1. Sprzedający nie jest producentem Produktów.
 2. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, Sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie Produktu na stronie sklepu i oświadczeniu gwarancyjnym.
 3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera.
 4. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.
 5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z Umową sprzedaży, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na stronie lub w materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.
 2. W zakresie objętym postępowaniem reklamacyjnym, Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego. 
 3. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność Towaru z zawartą Umową, co oznacza w szczególności iż:

      a)   towar nie nadaje się do zwykłego używania, 

      b)   towar nie posiada odpowiednich właściwości jakie winien posiadać zgodnie z zawartą Umową, 

      c)   towar utracił cechy właściwości przydatności do użycia w okresie gwarantowanym przez Sprzedającego,

      d)   został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,

      e)   jest własnością osoby trzeciej, 

      f)    jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

      g)   jego korzystanie lub rozporządzanie jest ograniczone decyzją lub orzeczeniem właściwego organu. 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności Produktu z wyżej wskazanymi elementami.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwiązywania umowy w odniesieniu tych Produktów.
 3. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie z możliwością skorzystania z obniżenia ceny oraz odstąpienia od Umowy, przy spełnieniu przesłanek z pkt 7 i 8. 
 4. Klient może żądać odstąpienia od Umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.
 5. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona. 
 6. Reklamację można złożyć pisemnie, pocztą elektroniczną lub w Sklepie stacjonarnym.
 7. W celu realizacji przysługujących uprawnień Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

     - imię i nazwisko Kupującego,

     - nazwę towaru,

     - datę zakupu,

     - opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,

     - żądania reklamacyjne,

     - datę dostarczenia przesyłki przez kuriera. a. przyczynę złożenia reklamacji; 

     - podpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu. 

 1. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną. 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Polityka prywatności

 1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka). 
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

      a) Pliki cookie sesji,

      b) Pliki cookie preferencji i ustawień,

      c) Pliki cookie reklamy,

      d) Pliki cookie analityki

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

      a) uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w serwisie:

      - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

      - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

      - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis;

      b) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

      c) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 1. Stosowane przez Sklep cookies są bezpieczne dla osób korzystających z Serwisu.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2017 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:

       Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

       Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683);